یادداشتهای شخصی رامین خزائی
رامین خزائی

باراِلها تو خودت اِعتَرِفُوا قَبلِ سُقوُط

با سپاس فراوان، امتیاز شما ثبت شده است باراِلها تو خودت اِعتَرِفُوا قَبلِ سُقوُطکه چرا توی زمین این همه شَرّ بَعدِ هُبوُطتو که رَحمان و رَحیمی و قَدَر قُدرَتِ لوُطغَفَلوُا یا جَهَلوُا یا کِه خودت خَطّ و خُطوُط؟!  با احترامتقدیم به نگاه پرمهرتانرامین خزائی